Czym jest i jak działa weksel?

Weksel to jedno z popularniejszych zabezpieczeń kredytu bankowego, a także tego prywatnego. Podpisując go, kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty zadłużenia. Jednak weksel może też pełnić inną rolę m.in. płatniczą (kredytową) lub obiegową. Oznacza to, że można nim opłacać zakup towaru lub usługi, a także powoduje on umorzenie pokrytego nim długu. Zobacz, czym dokładnie jest weksel, jak z niego korzystać i co powinien zawierać.

Czym jest weksel?

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. Stanowi on zabezpieczenie umowy zawartej pomiędzy stronami. Najczęściej weksel stosowany jest przy zabezpieczaniu profesjonalnych umów np. kredytowych czy pożyczkowych.  Gwarantuje on terminową spłatę zobowiązania przez wystawcę dokumentu lub inną wskazaną na wekslu osobę. Warto zaznaczyć, że weksel nie jest związany jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi, a więc jest bezwarunkowy.

Zobacz, jakie są rodzaje pożyczek dla zadłużonych.

Prawo wyróżnia dwa rodzaje weksli – zależnie kto je wystawia . W pierwszym przypadku – weksla własnego (solo) spłacić musi je osoba wystawiająca papier wartościowy. Drugim typem weksla to ciągnione (tarasowane) – tu wystawcą dokumentu jest osoba udzielająca pożyczki i na wekslu wskazuje dłużnika, który przyjmuje zobowiązanie i deklaruje jego uregulowanie.

Jak wygląda weksel?

Sposób wystawiania weksla, jest regulowane przez prawo. Mówi o nich Ustawa Prawo wekslowe z dn. 28.04.1936 rok. Zgodnie z jej zapisami weksel jest tworzony w formie papierowej i musi być podpisany odręcznie. Dodatkowo musi zawierać szereg informacji (ich brak oznacza, że dokument jest nieważny). Dane, które muszą znaleźć się na wekslu to:

  • nazwa „weksel” w tekście, w języku, w którym został on wystawiony,
  • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej),
  • nazwisko osoby zobowiązanej do zapłacenia,
  • oznaczenie miejsca i terminu płatności,
  • nazwisko osoby, na rzecz lub polecenie, której zapłata ma zostać dokonana,
  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
  • podpis wystawcy weksla.

Dodatkowo na dokumencie mogą znaleźć się też dodatkowe elementy, które nazywa się klauzulami wekslowymi. Dzieli się je na cztery typy i wywołują one różne skutki do stron podpisujących wekslem. Klauza może być skuteczna, obojętna, zakazana i poza wekslowa.

Sprawdź również, jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki.

Czym jest weksel in blanco i jak działa?

Jedną z odmian weksla jest też weksel in blanco. Dokument ten wystawiany jest z niepełnymi danymi. Ich brak jest celowy. Najczęściej pusta pozostaje suma wekslowa. Weksle in blanco wystawiane są w przypadku, gdy strony dodatkowo podpisały umowę- porozumienie (deklaracje wekslowe). Na jej łamach ustalają one, w jaki sposób i kiedy uzupełnione zostaną brakujące dane na wekslu.